Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete “a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf