Környezeti monitoring

Egy radioaktívhulladék-tároló esetében a legfontosabb társadalmi elvárás a biztonság, melynek igazolására megalapozott bizonyítékokra van szükség. Ezt az igényt csak megfelelően kialakított környezetellenőrző monitoringrendszer működtetésével, az eredmények feldolgozásával, értékelésével és bemutatásával lehet kielégíteni. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) sugárzási viszonyainak ellenőrzése, valamint a környezet ellenőrzése (monitorozása) a monitoring terv és a mérési programok alapján folyik.

A tároló környezetvédelmi engedélyének megszerzéséhez kiterjedt hatásvizsgálatokat végeztünk, melyek során meg kellett ismerni és dokumentálni a becsült hatásterület több jellemzőjét (pl. a környezeti sugárzás alapszintjét, a helyi lakosság egészségügyi állapotát, a területen előforduló ökológiai rendszereket, a védett növényeket és állatokat stb.). A környezetnek a tároló üzemeltetése előtti alapállapotát azért kellett meghatározni, hogy minden későbbi változást ehhez lehessen viszonyítani.

1998 és 2005 között a szakemberek felmérték a térség állat- és növényvilágát, valamint a különböző talajtípusokat és azok kifejlődését. Kiemelten foglalkoztak a környezet (flóra, fauna) azon elemeivel, amelyek a későbbiekben monitorozásra felhasználhatók. A vizsgálatok megállapítása szerint a hulladéktároló létesítésének helye botanikai szempontból szerencsésen lett kijelölve, ugyanis a kiválasztott terület földtani-növénytani érzékenysége kicsi.

A hosszú távú környezetellenőrző rendszer célja, hogy folyamatos információnk legyen a környezetben lezajló természetes és mesterséges folyamatok hatásának mértékéről, szabályosságáról és trendjéről, azaz a környezetellenőrző rendszer a megismerést és előrejelzést szolgálja. Három részből áll: a földtani–vízföldtani, a radiológiai és a hagyományos környezetellenőrző monitoring.

A felszín alatti térségek állapotának folyamatos ellenőrzését a geotechnikai (földtani) monitoring rendszer (szeizmoakusztikus mérőrendszerek, deformációmérő eszközök stb.), a tároló körüli földtani gát állapotának ellenőrzését pedig a vízföldtani monitoringrendszer (víznyomásváltozás mérés, vízkémiai viszonyok vizsgálata stb.) teszi lehetővé.

A környezeti sugárvédelmi (radiológiai) ellenőrzés célja, hogy folyamatos mintázással és méréssel megfigyelje a tároló környezetében a sugárzási helyzetben (aktivitásszint, gamma- dózisteljesítmény) beálló változásokat, tendenciákat. A létesítmény sajátosságait és a helyszíni viszonyokat figyelembe véve öt monitoring állomás létesült. A tároló környezetében mért átlagos dózisteljesítményekről ezen az oldalon tájékozódhat.

A kibocsátások sugárvédelmi ellenőrzése rögzített mintavételi helyeken történik. A létesítményből csak szervezett és ellenőrzött módon, gyűjtőtartályokból kerül vizek kibocsátására sor. A légköri kibocsátások ellenőrzésére három kibocsátásellenőrzési pont szolgál.
A hagyományos környezetellenőrző monitoring keretébe tartozik a meteorológiai paraméterek mérése, a levegőben lévő szennyező anyagok (por, nitrogén-dioxid stb.) kimutatása, a mederüledékekben lévő (a tágabb környezetből származó) és az NRHT-ba vezető út mentén a közlekedési eredetű toxikus nyomelemek megfigyelése, valamint a zajterhelés mérése.

A vizsgálati eredményeket tekintve összefoglalóan megállapítható, hogy a tároló környezetében végzett felmérések alapján a radioaktivitás a tároló üzembevételét követően az alapállapothoz képest nem változott. A mérési eredmények igazolják, hogy a hatóság által megszabott kibocsátási határértékek maradéktalanul teljesülnek és a kibocsátott radionuklidok aktivitása több nagyságrenddel az engedélyezett határértékek alatt van. Elmondható, hogy a tároló üzemeltetése annak környezetére radiológiai szempontból a természetes háttér fölötti többletterhelést nem okoz.

Tekintse meg filmünket: Videó: a radioaktívhulladék-tároló környezetellenőrző rendszere
Munkatársaink folyamatosan vizsgálják a különböző környezeti elemeket Munkatársaink folyamatosan vizsgálják a különböző környezeti elemeket A telephely közelében különböző környezeti elemek, például iszap vizsgálata történik Növényminták vizsgálata Vízmintavételezés A környezeti monitoring tevékenység részeként a környéken legelésző állatokból is vesznek mintát